กฎหมายธุรกิจโรงแรม | กฎหมายโรงแรม 2559

กฎหมายธุรกิจโรงแรม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กฎหมายธุรกิจโรงแรม

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม


การควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
“โรงแรม” หมายถึง “สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยคิดค่าตอบแทนต่ำกว่ารายเดือน”

การขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
นายทะเบียนโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมการปกครอง และในจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัจจุบันมีโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๐,๓๙๔ แห่ง และโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน ๙,๖๖๒ แห่ง (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว)
การแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดลักษณะและมาตรฐานของอาคารที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนการใช้หรือดัดแปลงอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร เช่น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟที่เพียงพอ ต้องมีพื้นที่ว่างตามกฎหมายกำหนด
นอกจากนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาทำการศึกษาวิจัยกฎหมาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสถานที่พักที่ยังเข้าระบบไม่ได้ ให้สามารถประกอบกิจการได้
การดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ดังนี้ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงแรมภายในจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัด หรือทั่วประเทศได้ทางเวบไซต์ของกรมการปกครอง
สามารถจัดกลุ่มอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ไม่มาขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบธุรกิจ มายื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขออนุญาต และบทกำหนดโทษ
๒. กลุ่มที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจอาคารที่มีลักษณะเข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่
เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ทันที

See also  มีงบน้อย จะทำเรื่องจดทะเบียนสมรสไทยลาวได้ไม๊? พี่มาชี้ทางให้ค่ะ | กฎหมาย จดทะเบียน สมรส
See also  รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติใน 1 วัน ผ่อนนาน 84 เดือน | รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารไหนดี

๓. กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ
เช่น อาคารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม ที่ดินทับซ้อน เป็นต้น
ให้จังหวัดสำรวจและรวบรวมข้อมูลปัญหาดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ทั้ง ๓ กลุ่ม ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และรายงานผลความก้าวหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน
สำหรับสถานที่พักที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นโรงแรม อาทิ Guest house, Home stay ที่มีลักษณะห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน ๔ ห้อง มีจำนวนผู้เข้าพักรวมกันไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ให้ผู้ประกอบธุรกิจมาจดแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ต่อนายทะเบียนโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม

See also  เบอร์มือถือพลิกชีวิต “อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์” : Khaosod TV | เบอร์ โทร เสริม ดวง

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม

กฎหมายโรงแรม : section1351


กฎหมายโรงแรม : section1351

รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาโรงแรมผิดกฎหมาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ข่าวเที่ยง #NBT2HD


กรณีผู้ประกอบการโรงแรม ร้องเรียนปัญหาโรงแรมผิดกฎหมายที่ยังคงมีเป็นจำนวนมาก รัฐบาล ยืนยัน กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและให้โรงแรมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาโรงแรมผิดกฎหมาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ข่าวเที่ยง #NBT2HD

ชื่อเรื่องกฎกระทรวง วิชา กฎหมายสำหรับธุรกิจโรงแรม รหัสวิชา ๔๗๐-๒๐๑๐


ชื่อเรื่องกฎกระทรวง  วิชา กฎหมายสำหรับธุรกิจโรงแรม รหัสวิชา  ๔๗๐-๒๐๑๐

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *