#กฎหมาย #ข้าราชการล้มละลายให้ออกจากราชการเมื่อใด #ตำรวจล้มละลาย #ดร.ปรัชญ์ชา | คดีล้มละลาย คือ

#กฎหมาย #ข้าราชการล้มละลายให้ออกจากราชการเมื่อใด #ตำรวจล้มละลาย #ดร.ปรัชญ์ชา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องและเป็นบุคคลล้มละลาย ถือเป็นการให้ออกจากราชการ ตาม “คำสั่งทางปกครอง” ไม่ใช่ “คดีวินัย”\r
พ.ต.ต.ดร.ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม นิติกร กองคดีปกครองและคดีแพ่ง

ตามที่นิติกรกองคดีปกครองได้รับข้อสอบถามจากหน่วยงานตาม บช.ต่าง ๆได้มีการตอบปัญหาเรื่องให้แก่ข้าราชตำรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่ข้าราชการตำรวจถามถึงเรื่องเกี่ยวกับล้มละลายในกรณีที่ข้าราชการตำรวจถูกฟ้องล้มละลาย ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เรื่องนี้มีข้าราชการตำรวจหลายนายที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ในเบื้องต้นจึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย กล่าวคือ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 มีหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดามี 3 ประการคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ….หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 9 ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ของการฟ้องคดีของเจ้าหนี้ธรรมดา กล่าวคือเป็นเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกัน ส่วนเจ้าหนี้มีประกันกล่าวคือเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งในทาง จำนำ จำนองหรือสิทธิยึดหน่วง ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
หลักกฎหมายในกรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดีล้มละลาย
ต่อมา เมื่อข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดีล้มละลาย สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ คือ การรายงานตนต้องหาคดีล้มละลาย ตาม ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม 1 ตอน 1 ประเภทบุคคล บทที่ 13 โดยการรายงานตนต้องหาคดี ดังกล่าว จะต้องรายงานภายในกำหนด 3 วันนับแต่ได้รับหมายจากศาลล้มละลาย
หลักเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ตามมาตรา 100 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 ข้อ 4 (1) กล่าวคือ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จึงสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้
การพิจารณาดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งทางปกครอง
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้น เมื่อศาลพิจารณาได้ความจริงตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 แล้ว ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และหากต่อมากระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ข้าราชการตำรวจผู้เป็นลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ตามมาตรา 100 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 ข้อ 4 (1) กล่าวคือเป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จึงสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้
กรณีที่มีคำพิพากษาของศาลล้มละลายให้ผู้นั้นเป็นบุคคลล้มละลาย แล้วต่อมามีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2548 ให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งไปยังศาลฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายธรรมดาหรือในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ก็ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาเช่นกัน ซึ่งกรณีเช่นนี้หากมีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ย่อมถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นยังไม่ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ตามมาตรา 100 (3) พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 4 (1) จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสั่งให้ออกจากราชการ ดังกล่าว
การจัดทำคำสั่งต้องดำเนินการอย่างไร
กรณี ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จะมีการจัดทำคำสั่งทางปกครอง เพื่อสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จะต้องมีการดำเนินการพิจารณาทางปกครอง การรับฟังข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิจ เพื่อจัดทำคำสั่งทางปกครอง โดยให้คำสั่งราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 ได้มีคำสั่ง

See also  Nhà mái thái sử dụng ngói lợp tráng men Viglacera Thăng Long | www.ngoimenthanglong.com | giá ngói lợp nhà viglacera | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất
See also  Ghép Đôi Thần Tốc #2 I MẸ ĐƠN THÂN xinh như hotgirl, dắt con gái ĐI TÌM BA khiến Cát Tường NGÃ QUỴ | icon thoát | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

#กฎหมาย #ข้าราชการล้มละลายให้ออกจากราชการเมื่อใด #ตำรวจล้มละลาย #ดร.ปรัชญ์ชา

กฎหมายล้มละลายเอื้อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ (สัมภาษณ์)


See also  Tin thế giới nổi bật ngày 10/6/2020 | Triều Tiên tuyên bố "từ mặt" Hàn Quốc | FBNC | tuyen nhan vien moi gioi bat dong san | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก และภรรยา เป็นบุคคลล้มละลาย จากภาระหนี้สิน ขณะที่เจ้าตัวขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจ และยืนยันสบายดี แต่ข้อมุมกฎหมายเรื่องล้มละลาย เมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย แล้วสิทธิเจ้าหนี้จะเป็นอย่างไร
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www2.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

กฎหมายล้มละลายเอื้อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ (สัมภาษณ์)

10 อย่างที่กรมบังคับคดีบังคับใช้หนี้ไม่ได้


10 อย่างที่กรมบังคับคดีบังคับใช้หนี้ไม่ได้

การบรรยายเรื่อง กฎหมายล้มละลาย และ การขอรับชำระหนี้


หัวข้อ \”การบังคับคดีล้มละลาย\” โดยนางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3 และนายอดิเทพ บัวกระสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 3

การบรรยายเรื่อง กฎหมายล้มละลาย และ การขอรับชำระหนี้

งัดหลักฐานโต้ ทนายตั้ม เคลียร์ครหา เลิกทำคดีลุงพล เตือนคนใส่ร้าย


ยุคลทนายตั้มลุงพล
งัดหลักฐานโต้
ทนายตั้ม เคลียร์ครหา
เลิกทำคดีลุงพล เตือนคนใส่ร้าย

งัดหลักฐานโต้ ทนายตั้ม เคลียร์ครหา เลิกทำคดีลุงพล เตือนคนใส่ร้าย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *