หุ้นธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว หุ้น | หุ้นธนาคาร

หุ้นธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว หุ้น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หุ้นธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ลงทุนหุ้นรับเงินปันผล อิสรภาพทางการเงิน ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง
ธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จำกัด กับธนาคารเกษตร จากัด โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็น
รัฐวิสาหกิจแห่งแรก ที่นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ได้เริ่มเปิดทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี เพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่า
หุ้นละ 5.15 บาท
ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารลง ธนาคารจึงได้เสนอขายหุ้นที่ถือโดยกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูจำนวน 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจำนวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ขณะนั้น
ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ได้ดำเนินการเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,796.31 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้น
สามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุ้นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555

See also  อ้ายฮู้โตดี - ไผ่ พงศธร [เพลงพิเศษ] | ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์

โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เป็นการดำเนินการให้ส่วนราชการ
ทั่วประเทศ 163 หน่วยงานสามารถรับหรือจ่ายเงินกับประชาชนผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ QR Code หรือเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยไม่ต้องใช้เงินสด ในการนี้ธนาคารกรุงไทยได้ทยอยติดตั้งเครื่อง EDC และระบบงานให้กับหน่วยงานรัฐกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศโดยเริ่มให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สืบเนื่องจากในปี 2560ที่ธนาคารได้เป็นผู้พัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับกรมบัญชีกลางแจกจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 11.6 ล้านใบ ธนาคารได้มีการต่อยอดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2561 ดังนี้
โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนและการเดินทางลง โดยธนาคารได้ขยาย
จุดติดตั้งเครื่อง EDC อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีจานวนกว่า 35,000 เครื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มียอดการใช้จ่ายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 47,000 ล้านบาท ร้านค้าก๊าซหุงต้ม 80 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. กว่า 140 ล้านบาท ค่าโดยสารรถไฟฟ้ากว่า 17 ล้านบาท และโอนเงินเข้ากระเป๋า EMoney ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 2,000 ล้านบาท
ถุงเงินประชารัฐ หรือแอปพลิเคชันที่ธนาคารพัฒนาขึ้นเพื่อติดตั้งให้กับร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสดตลอดจนรถเร่ขายของที่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สาหรับใช้รับชาระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน Mobile Application หรือ Tablet ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบรายการขายสินค้าได้ทันที และดูรายการสรุป
ยอด ทั้งแบบรายวัน สัปดาห์ และรายเดือนได้ โดยมีร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐแล้วกว่า 14,500 แห่ง ณ เดือนธันวาคม 2561และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561เป็นจานวนเงินมากกว่า 700 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี มองเห็น ว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคาร
ที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจาวันของลูกค้าได้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการสาคัญของ 5 ระบบนิเวศในปี 2561 และแผนดาเนินงานต่อเนื่องในปี 2562 ได้แก่
1.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
การสนับสนุนนโยบาย Nationnal EPayment เช่น Krungthai QR Code ผ่านผลิตภัณฑ์เป๋าตุงซึ่งได้มีการติดตั้งตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 490,000 แห่งและวางแผนขยายจุดติดตั้งอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยให้ความสำคัญกับร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากนี้ ธนาคารยังวางแผนขยายบริการ Cross Bank Billpayment กับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงและ กสท. โทรคมนาคมแล้วในปี 2561
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว ประมาณ 11.6 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้ง
ได้จัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สาหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 อีกกว่า 3 ล้านใบโดยเริ่มแจกจ่ายบัตรดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกาหนด ภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา และค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป

See also  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(ไขข้อข้องใจUSDขึ้น40-50สต) | อัตราแลกเปลี่ยน usd

หุ้นธนาคารกรุงไทย KTB เคทีบี ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว หุ้น

ภาพรวมและทิศทางแนวโน้มหุ้นกลุ่มธนาคาร (คุณธนเดช บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ฯ)


▶️ภาพรวมและทิศทางแนวโน้มหุ้นกลุ่มธนาคาร (คุณธนเดช บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ฯ)
คลิกลิงค์เพื่อรับชม (ฉบับเต็ม) https://youtu.be/yvhv0ZFWiW4
รายการ : Money Plus Special (130664)
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธนเดช รังษีธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
ดำเนินรายการโดย : คุณยุทธนา กระบวนแสง
หุ้น MoneyPlus MoneyPlusByYuthana MoneyPlusSpecial
Yutcareyou ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ ลงทุน

ภาพรวมและทิศทางแนวโน้มหุ้นกลุ่มธนาคาร  (คุณธนเดช บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ฯ)

เล่นหุ้นตัวไหนดี ประจำสัปดาห์ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 | Money Hero


สนับสนุนรายการและช่อง Money Hero ได้ที่ บัญชี นายธวัชชัย ธูปอ่อน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 5304022550
เพื่อเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงาน การจัดกิจกรรมของช่อง และเพื่อพัฒนาช่องต่อไป

สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ https://www.youtube.com/channel/UCQ9GeIRkWhpobJmy4UZqNsg/join
เปิดบัญชีเพื่อเทรดทอง https://edgema.biz/my/accounts/register/?ae=\u0026ib=GMP13165
เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ http://partners.etoro.com/B12996_A84803_TClick_Smoneyhero.aspx
สมัครเรียน [email protected] : https://lin.ee/iDPznwt
เปิดพอร์ตหุ้นแบบ online เพื่อใช้งาน Finansia HERO ฟรี http://bit.ly/stocksMindmap
แอปดูกราฟ https://youtu.be/uFCJ_xR_uwE
สอนดูกราฟหุ้นมือใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=2mW1qQwuCOE
สอนวิธีทำการบ้านหุ้นเด่น
ตอนที่ 1 https://youtu.be/kcTbjkinqYs
ตอนที่ 2 https://youtu.be/B59DGlSWjDk
สั่งหนังสือเจาะตื้นหุ้น https://serazu.com/web/product/2050
ติดต่องาน email : [email protected]
fanpage FB : อ่านงบการเงินไม่ยาก
สามารถดาวน์โหลดสูตรสแกนหุ้นได้ที่  https://bit.ly/2LWpywl
สูตรหุ้น Gold https://drive.google.com/file/d/1y36b0PX6FNCrhUX0Nqn9uDJdtjWxdyYc/view?usp=sharing

See also  Vincom Masteri Thảo Điền toàn Tây Balo | Cuộc Sống Sài Gòn | Đặng Đức Hòa Business Online #ddh #ddh | vincom thao dien q2 | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

เล่นหุ้นตัวไหนดี ประจำสัปดาห์ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 | Money Hero

สถานการณ์แบบนี้ หุ้นธนาคารตัวไหนน่าสะสม? | #หุ้น #ถามทันที


ถามทันที สถานการณ์แบบนี้ หุ้นธนาคารตัวไหนน่าสะสม?
00:00 เริ่มกันเลย
02:10 พี่เอ๋มองว่างบธนาคารตัวไหนที่เกิดคาด?
06:53 พี่เอ๋มอง TMB กับธนาคารธนชาตที่กำลังควบรวมกิจการอย่างไร?
11.00 ธนาคารอื่นยังไม่ให้ให้มุมมองเรื่องเศรษฐกิจกับโควิดหรือเปล่า?
20:49 Asset warehousing ธนาคารจะลงในงบอย่างไร?
25:47 จะมี Domino NPL พวกโรงแรม สายการบิน ดึงธนาคารร่วงหรือเปล่า?
37:12 จับจังหวะการลงทุนกลุ่มธนาคารช่วงจ่ายปันผล
39:07 ถ้าไตรมาส 1 กำไรดีสุดของปี ช่วงที่เหลือเล่นกลุ่มอื่นดีไหม?
43:22 กลุ่มธนาคารตัวไหนที่เป็นเป้าการเทรดของต่างชาติ?
46:01 สรุปไตรมาสแรกกลุ่มธนาคารดีเกินคาด
47:16 เงินเฟ้อมีโอกาสมาไหม ถ้ามากลุ่มธนาคารได้รับผลอย่างไร?
ถามอีก กับ พี่เอ๋ คุณธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบีเคย์เฮียน
โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน
ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ [email protected]: http://bit.ly/TAMEIG_LINE

สถานการณ์แบบนี้ หุ้นธนาคารตัวไหนน่าสะสม? | #หุ้น #ถามทันที

LIVE ! แนะจังหวะชอปหุ้นกลุ่ม ‘ธนาคาร’ พร้อมหุ้นเด่นห้ามพลาดรับงบ Q2 | Market Today EP.80


Market Today EP.80 : แนะจังหวะชอปหุ้นกลุ่ม ‘ธนาคาร’ พร้อมหุ้นเด่นห้ามพลาดรับงบ Q2
โดย : คุณสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
.
ติดตามรายการ Market Today เป็นประจำ…
ทุกวันจันทร์อาทิตย์ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวแวดวงเศรษฐกิจ
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ 🔔
.
📌 ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน
จาก การเงินธนาคารทีวี ได้ที่…
Facebook : https://www.facebook.com/moneyandBankingTV
Blockdit : https://www.blockdit.com/mbtv
Website: https://www.moneyandbanking.co.th/
Twitter : https://twitter.com/moneynbankingch
Instagram : https://bit.ly/3fcddEl
เทคนิคทำกำไร หุ้น ลงทุน นักลงทุนมือใหม่ ปรับพอร์ต กองทุน Business Investment Podcast พอดแคสต์ เศรษฐกิจ การเงิน MoneyandBankingPodcast

LIVE ! แนะจังหวะชอปหุ้นกลุ่ม ‘ธนาคาร’ พร้อมหุ้นเด่นห้ามพลาดรับงบ Q2 | Market Today EP.80

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *