เลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นยังไง | กรณี เลิก จ้าง

เลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นยังไง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ข้อใดถูกต้องที่สุด
1.การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ได้ค่าชดเชยเท่านั้น
2.ถึงแม้จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างแล้วก็อาจจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้
3.การเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ได้ทำผิดวินัย ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอ
4.ไม่มีข้อใดถูก
===============
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี

เลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นยังไง

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่


Ep.8 | เมื่อถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ by HR_พี่โล่
ช่วงนี้มีให้เห็นในข่าวบ่อย ๆ เรื่องการเลิกจ้างพนักงาน ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ดังนั้นวันนี้เลยอยากเอาข้อมูลมาฝากค่ะ เผื่อใครยังไม่รู้ ในกรณีเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
1. เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีให้ออกโดยมีผลในทันที
พรบ.สคุ้มครองแรงงาน แบับที่ 7 (ล่าสุด)
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่าย ในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”
ตย.กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน เลิกจ้างในวันที่ 25 กรกฎาคม 62 สัญญาจ้างจะมีผล คือ 31 สิงหาคม 2562 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตกใจถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ. 1 งวด ค่าจ้าง อาจไม่ใช่ 30 วัน งวดค่าจ้างอาจเป็น ทุก 7 วัน หรือ 15 วันก็ได้
(แก้ไขจากข้อความเดิมค่ะ)
2. เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง
กฏหมายมาตรา 118 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปน้ี
หากทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 30 วัน
หากทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 90 วัน
หากทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 180 วัน
หากทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 240 วัน
หากทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 300 วัน
หากทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 400 วัน
3. เงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
สำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจากประกันสังคม หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับ จะเป็นเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
ขอบคุณที่ติดตาม คู่มือมนุษย์เงินเดือน นะคะ
เลิกจ้าง ชดเชยเลิกจ้าง
Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/b72UR2lf5dw
Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/QxlHtfLSuno
Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/joQufrDASmE
Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CuQe6z7pFIQ
Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/5NHCdGoTkLc
Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/_vO2pxakzNQ
Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/r3QIlmjojxE
Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/nzrT7Fqa5TM
Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/C_lPQK7N2A4
Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/v4dFozcs9Zw
Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/la5siLf3BWg
Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/qWg8u2F60Uo
Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/zHY6_RBnXOA
Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/kFqGC2TjD80
Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CeGmSSjvJvg
Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/4F9oJShT3io
Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/9UE2DRvEn5Q
Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q\u0026A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

See also  Nhà Bình Chánh Giá Rẻ Sổ Riêng-Nhà Bình Chánh Ngay Lộ lớn-Nhà Giá Rẻ Gần Chợ Bình Chánh-LH0938104599 | giá nhà bình chánh | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất
See also  แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า | โรง พยาบาล ผิวหนัง อโศก ปิ่น เกล้า

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่

See also  เก๋และไปร์ทแข่งกันเก็บเงินทั้งปี!!(ดูซิจะได้เท่าไหร่?) | วิธีเก็บเงิน ให้ได้เร็ว

รู้ทันสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน | EP.5 | เงินทองต้องจัดการ


เมื่อต้องออกจากงาน ไม่ว่าจะถูกให้ออกหรือลาออกเอง จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยการว่างงานทั้งในยามปกติ และในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด19 ที่ลูกจ้างควรรู้ และพึงได้รับ ถูกรวบรวมไว้ทั้งหมดในคลิปนี้
เงินทองต้องจัดการ วางแผนการเงิน MahidolChannel
ติดตามชม \”เงินทองต้องจัดการ\”
รายการที่จะช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคลให้อยู่หมัด
ในฉบับ \”มนุษย์เงินเดือน\”
ทุกวันที่ 1 และ 16 เวลา 16.00 น. ทาง Mahidol Channel
––––––––––––––––––––
ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://muic.mahidol.ac.th/

รู้ทันสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน | EP.5 | เงินทองต้องจัดการ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน รับเงินจากประกันสังคม [กรณีเลิกจ้างหรือลาออกปกติ] (ปี 2564) ล่าสุด


ลิงค์ลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/auth/index
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีว่างงาน (แบบละเอียด)
https://www.sso.go.th/wpr/main/service/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_696/236_236

🤍 Find me more 🤍
Instagram: https://www.instagram.com/fangpatcharida
Facebook: https://www.facebook.com/patcharida.pattanet
Contact for Work: [email protected]
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ว่างงาน ลงทะเบียนว่างงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน รับเงินจากประกันสังคม [กรณีเลิกจ้างหรือลาออกปกติ] (ปี 2564) ล่าสุด

อายุไม่ถึง55ออกจากงานไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.265】


จากคำถาม
\”สวัสดีะ​ รบกวนสอบถามคะ..
เคยทำงานและส่งประกันสังคมมาประมาน8ปี​ และลาออก​ ก่อนอายุครบ55​ และไม่ได้ส่งประกันอะไรต่ิเลยคะ​ แล้วพออายุครบ55เราจะสามารถไปขอรับเงินได้ไหมคะ​ มีสิทธิ์​ได้รับไหมคะ\”

อายุไม่ถึง55ออกจากงานไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.265】

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *