Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่ | เงินชดเชยเลิกจ้าง 2563

Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง จากประกันสังคมค่ะ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน by HR_พี่โล่
วันนี้คู่มือมนุษย์เงินเดือนมาแนะนำวิธีการคำนวณเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างนะคะ
ไปดูวิธีคำนวณตามคลิปเลยค่ะ
เงินทดแทนว่างงาน วิธีคำนวณเงินว่างงาน คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2562 (บรรยายภาษาไทย)


กฎหมายแรงงาน กฎหมายใหม่ กฎหมายล่าสุด เลิกจ้าง

ฟังคลิปนี้เป็นภาษาอิสานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FjC1Sgx8c4I\u0026t=50s

เสียงบรรยายโดย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง : PURE Studio

https://purestudio.simdif.com/

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“(๖) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย”

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.  คุ้มครองแรงงาน 2562 (บรรยายภาษาไทย)

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง


1.ห้ามลาออกเอง
2.ห้ามหยุดพัฒนาตัวเอง
3.ห้ามผิดวินัยบริษัท
4.ห้ามทำผิดกฎหมาย
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/?1593612417489

See also  GTA 5 Mod - Nobita Và Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng Gia Đình Zombie | gia đình hoàng gia | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่


Ep.8 | เมื่อถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ by HR_พี่โล่
ช่วงนี้มีให้เห็นในข่าวบ่อย ๆ เรื่องการเลิกจ้างพนักงาน ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ดังนั้นวันนี้เลยอยากเอาข้อมูลมาฝากค่ะ เผื่อใครยังไม่รู้ ในกรณีเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
1. เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีให้ออกโดยมีผลในทันที
พรบ.สคุ้มครองแรงงาน แบับที่ 7 (ล่าสุด)
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่าย ในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”
ตย.กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน เลิกจ้างในวันที่ 25 กรกฎาคม 62 สัญญาจ้างจะมีผล คือ 31 สิงหาคม 2562 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตกใจถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ. 1 งวด ค่าจ้าง อาจไม่ใช่ 30 วัน งวดค่าจ้างอาจเป็น ทุก 7 วัน หรือ 15 วันก็ได้
(แก้ไขจากข้อความเดิมค่ะ)
2. เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง
กฏหมายมาตรา 118 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปน้ี
หากทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 30 วัน
หากทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 90 วัน
หากทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 180 วัน
หากทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 240 วัน
หากทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 300 วัน
หากทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 400 วัน
3. เงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
สำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจากประกันสังคม หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับ จะเป็นเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
ขอบคุณที่ติดตาม คู่มือมนุษย์เงินเดือน นะคะ
เลิกจ้าง ชดเชยเลิกจ้าง
Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/b72UR2lf5dw
Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/QxlHtfLSuno
Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/joQufrDASmE
Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CuQe6z7pFIQ
Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/5NHCdGoTkLc
Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/_vO2pxakzNQ
Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/r3QIlmjojxE
Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/nzrT7Fqa5TM
Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/C_lPQK7N2A4
Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/v4dFozcs9Zw
Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/la5siLf3BWg
Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/qWg8u2F60Uo
Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/zHY6_RBnXOA
Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/kFqGC2TjD80
Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CeGmSSjvJvg
Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/4F9oJShT3io
Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/9UE2DRvEn5Q
Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q\u0026A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

See also  10 สิ่งที่ต้องทำเมื่อไประนอง | สถานที่ท่องเที่ยวระนอง
See also  [Lồng Tiếng] BẠN TRAI OAN GIA - Tập 16 | Phim Tình Cảm Lãng Mạn Trung Quốc Siêu Hay | tập đoàn hoàng gia | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่

เลิกจ้าง หรือลาออก ทางไหนดีกว่ากัน? | สำนักข่าวไทย อสมท


โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด คือหนึ่งวิธีที่นายจ้างใช้บีบบังคับลูกจ้างให้ลาออกเอง แทนการเลิกจ้าง เพื่อลดการจ่ายเงินชดเชย ทำให้แรงงานที่เข้าร่วมโครงได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่
อ่านรายละเอียด ► http://www.tnamcot.com/?p=459467
☺ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | โมเดิร์นไนน์ทีวี) Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) สำนักข่าวไทย ไปที่ ► เพิ่มเพื่อน ► พิมพ์ @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
ชมข่าวย้อนหลัง ► https://www.tnamcot.com/programs

เลิกจ้าง หรือลาออก ทางไหนดีกว่ากัน? | สำนักข่าวไทย อสมท

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *