Mặt Bằng Tháp A

Tòa A( Mặt đừơng Hàm Nghi): có 224 căn hộ, gồm 08 loại căn hộ: A1 87m2; A2 117.8m2; A3 121m2; A4 114,2m2; A5 118,8m2; A6 114,2m2; A7 105,1m2; A8 117,8,1m2.

Mặt bằng điển hình tháp A Sun Square

Mặt bằng tổng thể tòa tháp A

Thiết kế chi tiết căn hộ tòa nhà A Sun Square

Căn A1 tòa A dự án Sun Square

Căn A1-87m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A2-117m tòa A dự án Sun Square

Căn A2-118m tòa A dự án Sun Square

Căn A3-121m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A3-121m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A4-114m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A4-114m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A5-118.8m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A5-118.8 m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A6-114.2m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A6-114.2m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A7-105.1m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A7-105.1m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A8-117.8m2 tòa A dự án Sun Square

Căn A8-117.8m2 tòa A dự án Sun Square